Policyregler på foretak
PF00     Slettet foretak
PF01     Avsluttet konkurs/tvangsavvikling
PF02     Konkurs åpnet
PF03     Tvangsavvikling åpnet
PF04     Varsel om tvangsavvikling
PF05     Betalingsudyktighet registrert
PF06     Arrest/Midlertidig forføyning registrert
PF07     Åpnet akkord
PF08     Mangler styre og/eller styreleder og/eller revisor
PF09     Mangler daglig leder
PF10     Ikke innlevert regnskap
PF12     Alvorlig eget mislighold registrert
PF14     Foretaksform ikke scoret
PF15     Uidentifisert innehaver
PF16     Ikke scoret innehaver/deltaker
PF17     Ingen registrert innehaver/deltaker
PF18     Betalingsanmerkning registrert
PF19     Innehaver/Deltaker konkurs
PF20     Betalingsanmerkning registrert
PF21     Intet til utlegg registrert
PF31     Alvorlig revisoranmerkning
PF32     Mer enn 2/3 av aksjekapitalen er tapt
PF34     Ikke innlevert regnskap
PF35     Kreditorvarsel meldt oppløst
PF36     Kreditorvarsel meldt fusjon - overdragende selskap
PF37     Kreditorvarsel meldt fisjon - overdragende selskap
PF38     Feil/mangler i innlevert regnskap
PF39     Ingen drift siste regnskapsår
PF41     Mindre alvorlig mislighold registrert
PF42     Negativ egenkapital
PF43     Nyregistrert foretak
PF44     Intet regnskap registrert
PF45     Ikke registrert i foretaksregisteret
PF51     Betalingsanmerkning på nøkkelperson
PF52     Nøkkelperson fratrådt
PF53     Betalingsanmerkning registrert
PF54     Delvis betalt anmerkning registrert
PF55     Endring i nøkkelperson
PF56     Kreditorvarsel kapitalendring
PF57     Manglende telefonnummer
PF58     Betalingsanmerkning registrert
PF63     Deltaker fratrådt
PF64     Færre enn 2 deltakere
PF65     Komplett styreendring
PF81     Deltaker person vurdert
PF82     Deltaker foretak vurdert
PF84     Kreditorvarsel meldt fusjon - Overtakende selskap
PF85     Kreditorvarsel meldt fisjon - Overtakende selskap
PF86     Kommentar til innlevert regnskap
PF87     Kapitalutvidelse etter siste leverte regnskap
PF88     Vesentlig ansvarlig lånekapital registrert
PF89     Offentlig foretaksform
PF90     Ikke innlevert regnskap
PF92     Foretak ikke scoret
PF93     Underenhet - For kredittvurdering se hovedenhet


Policyregler for personer, innehavere og deltakere
PP00     Person død
PP01     Avsluttet konkurs
PP02     Konkurs åpnet
PP03     Gjeldsforhandling åpnet
PP04     Gjeldsordning registrert
PP05     Betalingsudyktighet registrert
PP06     Ubetalt betalingsanmerkning
PP08     Ikke myndig, alder yngre enn 18 år
PP09     Person registrert uten fast bopel
PP12     Alvorlig eget mislighold registrert
PP14     Fødselsnummer sperret
PP21     Intet til utlegg registrert
PP22     Trekk i lønn/trygd registrert
PP31     Person utvandret
PP32     Ikke lignet
PP33     For gammel ligning
PP34     Ufullstendig ligning (bosatt på norske biland)
PP35     Lignet sammen med ektefelle
PP36     Utenlandsk statsborger lignet i Norge
PP37     Person uten adresse
PP38     Person med hemmelig adresse
PP39     Delvis betalt betalingsanmerkning registrert
PP41     Mindre alvorlig mislighold registrert
PP42     Ingen inntekt, formue, skatt registrert
PP43     Lav formue
PP44     Lav inntekt
PP45     Lav inntekt og lav formue
PP46     Betydelig formue registrert